Karel Horálek

(1908—1992)

Publikované pohádkoslovné práce

  Pohádkoslovné studie. Učební texty vysokých škol. Universita Karlova v Praze. Fakulta filosofická. Praha, Státní pedagogické nakladatelství, 1964, 28 cm, s. 197 + (1).

Obsah:

	Předmluva /7/
	Orientální vlivy v balkánské pohádkové tradici /5/
	K typlogii pohádek sbírky Vuka St. Karadžiće /26/
	České lidové pohádky a knížky lidového čtení /37/
	Studie o staroegyptské pohádce o dvou bratřích
	 I. Přehled dosavadní literatury /77/
	 II. Balkánské varianty /110/
	 III. Asijské varianty /133/
	 IV. Africké varianty /161/
	 V. Příloha (další texty) /179/

  Slovanské pohádky. Příspěvky k srovnávacímu studiu. Katedra slavistiky filosofické fakulty University Karlovy. Skriptum pro posluchače. Praha, Universita Karlova, 1964, 20 cm, s. 199.

Obsah:

	1. Srovnávácí studium lidových pohádek
	2. Slovanské pohádky, celkový ráz a oblastní diference
	3. Bulharské a makedonské pohádky
	4. Lidová dramatisace pohádek
	5. Bibliografie literatury o pohádkách

  Studie ze srovnávací folkloristiky. Učební texty vysokých škol. Universita Karlova v Praze. Fakulta filosofická. Praha, Státní pedagogické nakladatelství, 1966, 21 cm, s. 255.

Obsah:

	Polívka a Tille. Příspěvek k dějinám srovnávací 
		slovanské folkloristiky /5/
	Lidová epika v písních /33/
	Mezislovanské vztahy v baladice /45/
	Příspěvky k typologii českých pohádek /51/
	Antické tradice v slovanské lidové slovesnosti /92/
	Byzantské a orientální prvky v slovenských 
		lidových písních a povídkách o ženské nevěře /129/
	Poetika motivů a syžetů /169/
	Příspěvek k textologii orientálních pohádek /195/
	K novému vydání katalogu mezinárodnich pohádek /207/
	Význam srovnávacího studia lidové slovesnosti 
		pro mezinárodní kulturní spolupráci /222/
	Orientální pohádky v sovětských publikacích /226/
	O rytmu české lidové písně /237/
	Dodatek o Erbenově verši /247/

  Studie ze slovanské lidové poezie. Edice Učebnice vysokých škol. Státní pedagogické nakladatelství, Praha 1966, s. 342 + (2).

Obsah:

	Předmluva
	I. MEZISLOVANSKÉ SOUVISLOSTI
	Česko-polská vzájemnost v lidové poezii /11/
	Několik mezislovanských souvislostí a paralel /48/
	Ukrajinská píseň o vojvodovi Štefanovi 
		a novodobé písni příbuzné /88/
	K otázce jihoslovanských paralel písně 
		o Siládim a Hadmázim /111/
	Zachovaly se zbytky staré lužickosrbské epiky? /120/

	II. PŘÍSPĚVKY K POETICE SLOVANSKÉ LIDOVÉ PÍSNĚ
	Verš a strofika v slovanské lidové poezii /126/
	Členění verše a přízvuková rytmizace /170/
	Historická poetika a studium lidových písní /191/
	Od variability k výbrusu /211/

	III. MEZI LITERATUROU A LIDOVOU SLOVESNOSTÍ
	K textové kritice Kollárovy sbírky 
		slovenských lidových písní /247/
	K námětu balady "Vnislav a Běla" /272/
	Z básnické dílny F. L. Čelakovského: /279/
	  I. K básnickým počátkům F. L. Čelakovského /278/
	  II. K Čelakovského písni "Zavedený ovčák" /288/
	  III. Verš Čelakovského překladů a ohlasů 
		ruské lidové poezie /296/

	Bibliografická poznámka

  Folklorica pragensia I. Les relations entre l'Europe et l'Orient. Sous la rédaction de Karel Dvořák et Karel Horálek. Preparé par Jiřina Smrčková et Jiří Cejpek. Vydala Universita Karlova v Praze pro potřebu filosofické fakulty UK. Prague 1969, s. 267 + (1).

Obsah:

	Avant-propos (K. H.)
	K. Horálek, Le conte des deux frères (Anoubis et Bata). 
		Un coup d'oeil rétrospectif et la revue des variantes 
			orientales /7/
		Materialien zur Erforschung des Brudermärchens /47/
	K. Horálek, Der weise Achikar und verwandte Erzählungen 
		bei den Slaven /75/
	K. Horálek, Asiatische Mythen in Europa (Zur Frage 
		der Vermittlerrolle der Magyaren) 125
	K. Horálek, Bemerkungen zur Theorie des Märchens /173/
	K. Horálek, Zur vergleichenden Folkloristik auf dem 
		V. Internatianalen Slavisten-Kongreß /185/
	K. Horálek, Zur Textologie orientalischer Märchen /201/
	J. Polívka, Ein kurzes Resumé aus der Arbeit "Pohádkoslovné 
		studie" (Märchenwissenschaftliche Studien) /225/
	K. Horálek, Neue Übersetzungen orientalischer Märchen /237/

  Folklór a světová literatura. Academia 1979, s. 224.

Obsah:

	I. Tradice slovesné komparatistiky /7/

	II. Folklór, světová slovesnost a historická poetika /36/

	III. Folklór a světová literatura /63/
	 1. K teorii světové literatury /63/
	 2. Folklórní paralely k Hamletovi /67/
	 3. K faustovým legendám a pověstem u Slovanů /77/
	 4. K pramenům Puškinových pohádek /82/
	 5. Folklórní prvky v Čapkově Krakatitu /94/

	IV. Orientální a antické legendy v slovanské tradici 
	 1. K celkové situaci /111/
	 2. Legendy o kajícím se zbojníkovi /116/
	 3. Bohatec a jeho zeť (Chráněnec osudu) /129/
	 4. K legendám a povídkám o předurčení smrti /142/
	 5. Slovanské legendy s oidipovským námětem /151/
	 6. K antické báji o Meleagrovi /161/

	V. Staroegyptská pohádka o dvou bratřích (Anup a Batu) 
		a její novodobé folklórní paralely /174/

  Studie o populární literatuře českého obrození. Kritické rozhledy. Velká řada, sv. 64. Praha, Československý spisovatel, 1990, s. 258.

Pohádky Boženy Němcové

  Karel Horálek, „Pohádka Boženy Němcové "Tři zlatá péra"“, Acta Universitatis Carolinae — Philologica 1, (1959), s. 41–50.

  Karel Horálek, „Příspěvek k textologii slovanských pohádek“, Bulletin ruského jazyka a literatury 21, (1977), s. 59–70.

  Karel Horálek, „K textologii a typologii pohádek B. Němcové“, Slavia 51, (1982), s. 270–277.

  Karel Horálek, „B. Němcová jako překladatelka slovanských pohádek“, Slavia 53/1, (1984), s. 29–42.

  Karel Horálek, „K textologii pohádek B. Němcové“, in: Karel Horálek, Studie o populární literatuře českého obrození. Praha 1990, s. 194–204.

  Karel Horálek, „Pohádka B. Němcové Viktorka“, in: Karel Horálek, Studie o populární literatuře českého obrození. Praha 1990, s. 205–210.


 

Soupisy díla Karla Horálka

  Bibliografický soupis publikační činnosti Karla Horálka. Sestavili J. Kurz a Z. Tyl. Bibliografie Slovanské knihovny v Praze 3, Literatura – jazykověda 4, 1958.

  T. Bešta a M. Tylová, „Soupis prací prof. Karla Horálka za léta 1958—1967“, Bulletin ÚRJL 12, 1968, 197–208.

  Milena Tylová, „Bibliografie tištěných prací profesora Karla Horálka za léta 1968—1977“. Slovo a slovesnost, ročník 39 (1978), číslo 3–4, str. 179–186. — Online.

  Václav Hrníčko. „Karel Horálek (4. 11. 1908—26. 8. 1992)“. Český lid. Časopis pro etnologická studia 80, č. 2, (1993), s. 163.

  Karel Horálek (1908—1992) — Bibliografie

 

< < < Pohádkosloví