PohádkoslovíKlaret

Claretus de Solencia
(vl. jm. Bartoloměj z Chlumce)

(14. století)

Jahody v zimě — o dvanácti měsíčkách

Klaret a jeho družina II 143:

In Brundis legitur, quod quedam mulier misit

filiam colligere fraga in mense Februo. Que intrans

silvam vidit XII plechaczuow residentes circum

ignem. Quibus impendit 'Bonum mane'. Et unus

illorum: Quid queris? Illa respondit: Colligo fraga.

Quibus Februus dixit: Carpe. Et illa tulit et portavit

matri et sic mirati sunt.

V Brundech se čte, že jakási žena poslala dceru sbírat jahody v měsíci únoru. Ta, když přišla do lesa, spatřila dvanáct plešatých starců, sedících okolo ohně. Dala jim ,dobré jitro' a jeden z nich: »Co hledáš?« Ona odpověděla: »Sbírám jahody.« Únor jim řekl: »Trhej.« A ona vzala a donesla matce — a tak se divily.

(Překlad pode Flajšhanse 1924, s. 5.)
Dvořák, Soupis staročeských exempel (1978), s. 133:

4653* Strawberries in winter. Matka pošle v zimě dceru pro jahody. Dívka najde v lese dvanáct holohlavých starců sedících okolo ohně. Je k nim zdvořilá a jeden z nich, Únor, jí dovolí nasbírat jahod, čemuž se podiví ona i její matka.

GlKlarA v. 777; Dv č. 51 AT — 403 B (srov. KB 480 B); BP I, 99; LM 89; TS I, 460; PS III, 334; Polívka č. 50 E; Wesselski, Versuch 78; W. E. Roberts, The Tale or the Kind and the Unkind Girls. AaTh 480 and Related Tales, Berlin 1958, 149; V. Flajšhans, Slovenská pohádka o 12 měsíčkách doložena r. 1366, ČL 24, 1924, str. 4 n.


Prameny a literatura

  Nejstarší české pohádky. Uspořádal, texty připravil, předmluvu „Středověká exempla a ústní lidová slovesnost“ a komentář napsal Karel Dvořák. Obálku, vazbu, výzdobu s použitím starých dřevořezů a grafickou úpravu vytvořil Vladimír Rocman. Lidové umění slovesné. Malá řada (Řada C), svazek 7. Odeon, Praha 1976.

  Karel Dvořák: Soupis staročeských exempel — Index exemplorum paleobohemorum. Acta Universitatis Carolinae — Philosophica et historica, Monographia LXXII–1978. Univerzita Karlova, Praha 1978.

  Václav Flajšhans: „Klaret“, Listy filologické 50, 1923, s. 323-344. — Online: Kramerius.

  Václav Flajšhans: Klaret a jeho družina. Sv. I. Slovníky veršované. Sv. II. Texty glossované. Text z rukopisů upravil a vydal Václav Flajšhans. Sbírka pramenů k poznání literárního života československého. Skupina první: Památky řeči a literatury české. Řada I: Sbírka staročeských slovníků. (Corpus glossariorum bohemicorum.) Číslo 1. Praha, Nákladem České akademie věd a umění 1926—1928. — Online: CMS I, II.

  Václav Flajšhans: „Slovenská pohádka o 12 měsíčkách doložena r. 1366“, Český lid 24, 1924, s. 4-5. — Online: Kramerius.

  Jiří Polívka: „Slovenská pohádka o dvanácti měsíčkách a její paralely“, in: Album Societatis Scientiarum Ševčenkianae Ucrainensium Leopoliensis ad sollemnia sua decennalia quinta MDCCCLXXIII—MCMXXIII. Leopoli [Lwow] 1925, s. 1-23.

  Lenka Svobodová: „Mistr Klaret. Mistr Bartoloměj z Chlumce řečený Klaret, polyhistor tvořící v době Karla IV.“, in: iLiteratura.cz [5. 10. 2004] (online).

  „(O dvanácti měsíčkách)“, in: Výbor z české literatury od počátků po dobu Husovu, ČSAV, Praha 1957, s. 592 + s. 602.
< < < Pohádkosloví

 

Pohádkosloví