PohádkoslovíFrantova práva

(1518)

Vydání textu

  Frantova práva. Text prvotisku norimberského z roku 1518. Vydává Čeněk Zíbrt. Sbírka pramenův ku poznání literárního života v Čechách, na Moravě a v Slezsku. Skupina I. Památky řeči a literatury české. Řada II. č. 6. Vydává III. třída České akademie. Praha, Česká akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění, 1904. — Online: archive.org.

Obsah

Předmluva /V/.

II. Úvod:

1. Literatura »bláznovská«: Její vznik. Sebastian Brant, Narrenschiff; Geiler z Kaisersberka; Wimpheling; Erasma Roterodámského Chvála bláznovství /VI/.

    a) Ironická enkomia /VIII/.

    b) Literatura pijanská. Jana ze Schwarzenberga Instruction 1516, vydaná po česku r. 1538. Sebastiana Franka, Laster der Trunckenheit 1531, vydáno po česku r. 1537. Potvorný drak apokalyptický 1642. Alše Knoblocha z Pirnsdorfu Písně o trunkopolství 1561. Šebastian Ox z Kolovsi, satira o Vomizíně z let 1563—77 /VIII/.

    c) Grobiánská literatura. Její vznik a vývoj od Dedekindova Grobiana r. 1549, pozdější překlady, mezi nimi: Práva nepravá nezdvořilého doktora Krobiana (Hrubeše). Příbuznost Frantových Práv s Právy Krobianovými /XIII/.

    d) Parodie předpisů lékařských a právnických. Artikule pro cechy zábavné, bláznovské. Scheidt, Mumer (Schelmenzunft), Bock (Der vollen Brüder Orden), Jodocus Gallus (Monopolium et societas vulgo das liechtschiff). Monopolia (bratrstva) rozmanitá: Gribus, Schelmenzunft; Schramm, Schweinezunft. Podobné skladby staročeské podle cizích vzorů /XVII/.

2. Frantova Práva, vydaná v Norimberce r. 1518. Brojení staročeských mravokárců proti Frantovým Právům. Jiří Melantrich podle zachovaného inventáře prodával Frantova Práva a Pranostiky. Exemplář se nezachoval žádný. Franta, Frantovský, Frantovství v lidové tradici i v literatuře. Vydání Jana Mantuana v Norimberce r. 1518, unikát ve sborníku bibliotheky Petrohradské akademie. Popis, výklad titulního listu, zkráceného hesla Mantuanova a vyobrazení, dedikace Linhartovi Jílkovi z Doubravky. Výklad názvu Franta, Frantova Práva /XIX/.

3. Henrici Bebelii Libri facetiarum — základní pramen Frantových Práv. Rozbor Frantových Práv. Úvaha o jejich původu. Prvky domácího humoru a cizí prameny. Rozprávky hlavně čerpány z Bebelovy sbírky: 1. Kovář Paška v nebi a v pekle. 2. Lev, vlk a osel putující do Říma. 3. Měštka ve varech (lázních). 4. Žena posílá nebožtíku mužovi na onen svět peníze a šaty. 5. Peníze — smrt! 6. Nohavice oběšeného 7. Poučování sedláka o nejsvětější Trojici. 8. Nalezený prsten připadne ze tří žen té, která nejchytřeji oklame svého muže. 9. Uhlíř zázračným vševědem a doktorem. 10. Sedlák peněžitý rozumí výhrůžkám vyděračného pána (z Poggiovy sbírky Liber facetiarum). Význam rozprávek ve Frantových Právech pro studium lidových pohádek a vtipů /XXVI/.

4. Frantova Práva v literatuře polské a jejich vliv na Rusi. Polská »Frantowa Prawa«, »Jus Frantorum«, známá jen podle jména, výtisk ze XVI. století se nezachoval. Skladba příbuzná Jana Dzwonowského (pseudonym), Statut na lotry (Przywilej Frantowskiego Cechu). Polská slova Frant, Frantowski, Frantowka, měla stejný význam jako v staročeštině. Na Rusi Frant, Frantovskij. Frantovstvo, Frantiti značí: švihák, moda přemrštěná, šatiti se podle mody, fintiti se. Působil tu vliv polský. Knížka známa není /XXXI/.

III. Text »Frantových Práv« /3-27/.

IV. Přílohy:

    1. List od stavův pekelních všem pitelům na svět poslaný. (Úvod knihy: Hanuše ze Švorcperka Instrukcí, 1538) /31-33/.

    2. Alše Knoblocha z Pirnsdorfu, Písně dvě nové o trankopolství, jinak o puol a plnou douškem připíjení r. 1561. (Unikát v bibliothece Musea království Českého) /34-37/.

    3. Právo a řád ve Vomizíně, Zlomek satirického skládání z let 1563—77 (Unikát v bibliothece Musea království Českého) /38-39/.

    4. Práva nepravá nezdvořilého doktora Krobiána, v nichžto pod žertem opravdově mnohé nynější nemravy směšné představuje /40-54/.

Seznam autorů, slov a věcí /55/.

  Frantové a grobiáni. Z mravokárných satir 16. věku v Čechách. K vydání připravil a úvod napsal Jaroslav Kolár. Památky staré literatury české, sv. 22. Praha, ČSAV, 1959, 228 + (4) str. + 12 obr. příloh.

Obsah

Úvod /5/.

Frantova práva /21-54/.

Frantova pranostika /55-63/.

Vůle a poručení pána z Vomiziny /64-65/.

Skládání o panu Nevím /66-71/.

Kšaft a poručenství vepřka Korokota /72-76/.

Novina o velikém obru /77-80/.

Spis doktora Grobiana /81-121/.

Mandát aneb vládnutí žen /122-127/.

Pec na baby /128-131/.

Rozmlouvání Petra svatého se Pánem /132-194/.

Vydavatelské poznámky /195/.

Vysvětlivky /211/.

Slovníček /222/.

Seznam obrazových příloh /228/.

  Frantova práva a jiné kratochvíle. Uspořádal, k vydání připravil, medailón, vysvětlivky, slovníček a ediční poznámku napsal Jaroslav Kolár. Ilustroval Jan Kudláček. Slunovrat. Malá řada, sv. 32. Praha, Československý spisovatel, 1977, 115 + (5) str.

Obsah

Medailón /7/.

Frantovy práva. Vexacio dat intellectum | Trápenie dává rozum /13-59/.

Frantova pranostika. Pranostika nová, vydaná od mistra doktora Franty, kteráž se i na budoucí léta vztahuje, všem věrným a upřímným tovaryšům a bratrům, kteří jsou z našeho cechu, místo ouroku svatojiřského a svatohavelského ofěrovaná. Vytištěná v poslední čtvrt /60-72/.

Vůle a poručení pána z Vomiziny /73-75/.

Mandát aneb Vládnutí žen, nyní v nově potvrzený skrze Havla Chvístoně z Poderapysk, jenž v sobě obsahuje svobody neb obdarování, jimiž ženy po tři léta v jednom roce obdařený a podlé vůle své aby muží těch artikulů povinní byli následovati pod uvarovaním pokut v něm vyměřených /76-83/.

Kšaft a poručenství vepřka Korokota, kterýžto mnohým lidem zdílnost činí, a památky své pozůstavuje. Všem vůbec jest směšný a kratochvílný čísti i užitečný. Vytištěno léta toho /84-89/.

Novina o velikém obru. K víře nepodobná a nad přirození divná novina o nějakém velikém obru, kterýž od jednoho knížete na divokém ostrově polapen jest, jehož postava i činové tuto krátce vypsány jsou. Jednomu dobrému příteli v narrovské řeči sepsaná a odeslaná, nyní pak do české přeložená a vůbec vydaná. Léta 1587 /90-94/.

Historia pravdivá a utěšená, všechněm katolíkům pro vzláštní potěšení a v jisté naději, o odpustcích a očistci, jich ustavení, se psaná od Farnesia kardinála, vydaná v Římě léta milostivého. S dovolením Otce svatého a bedlivým přehlídnutím všech kardinálů jeho /95-105/.

Vysvětlivky /106/.

Slovníček /112/.

Ediční poznámka /115/.


Tille

Frantova práva (1904)

s. 12: Abraham v nebi.

s. 12: Hloupá žena: Muž z nebe.

s. 14: Poklad — smrt.

s. 20: Tři ženy a prsten.

s. 23: Domnělý hadač: Uhlíř.

s. 23: Posuňková řeč.

Další literatura

  Jaroslav Kolár: Česká zábavná próza 16. století a tzv. knížky lidového čtení. Rozpravy Československé akademie věd. Řada společenských věd. Ročník 70 — sešit 11. Praha, Nakladatelství Československé akademie věd, 1960.

  jk (Jaroslav Kolár): „Frantova práva“, in: Lexikon české literatury. Osobnosti, díla, instituce. 1. A–G. Praha, Academia 1985, s. 740-741.

 

Zkratky

Tille

Václav Tille: Soupis českých pohádek I, II/1–2. Praha 1929—1937.

< < < Pohádkosloví

Pohádkosloví