PohádkoslovíPříběhy římské

(Gesta romanorum)

(14. století)

Publikované texty

  Gesta romanorum. Dle staročeských rukopisů podává Jan V. Novák. Sbírka pramenův ku poznání literárního života v Čechách, na Moravě a v Slezsku. Skupina I., Řada 2, č. 2. V Praze, Česká akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění, 1895.

  Příběhy římské (Staročeská Gesta romanorum). K vydání připravil a poznámkami a slovníčkem opatřil František Šimek. Předmluvu napsal Miloslav Šváb. Živá díla minulosti, sv. 51. Praha, Odeon 1967.


Seznam povídek podle obsahu

I. Následovati otce či matky
II. Syn uzdraví otce, matku nikoliv
III. Turnaj
IV. Nejlínější syn králem
V. Bazilišek pohledem hubí vojsko Alexandrovo
VI. Cizoložná čápice (podobno č. XLVII)
VII. Zlatý hrob s nápisy (pod. č. CIX)
VIII. Otrávené víno
IX. Nejdrahocennější ze tří prstenů
X. Svíce milosrdenství
XI. Coriolanus
XII. Hůl a mošna poutníkova (pod. č. LVI)
XIII. Dcera císařova a maršálek; tři přátelé (pod. č. CXII)
XIV. Nespravedlivý soudce odřen
XV. Starořímský triumf
XVI. Pohřeb Alexandrův
XVII. Neblahý strom
XVIII. Syn vlastní a nevlastní
XIX. Alexander a Diogenes
XX. Chlapec nechává si při oběti ruku páliti
XXI. Socha od Virgilia zhotovená s jablkem (pod. č. LXXVIII)
XXII. Zázračná mast
XXIII. Curtius
XXIV. Pružná sklenice
XXV. Královská dcera v paláci
XXVI. Víno, žena, král
XXVII. Největší ctnost
XXVIII. Synové střílejí na mrtvolu otcovu
XXIX. Paprsek měsíčný a zloděj
XXX. Rytíř polo jdoucí, polo jedoucí
XXXI. Tré písmen
XXXII. Čtvero bláznů
XXXIII. Svatí Tři králové
XXXIV. Zaleukos
XXXV. Alexander krade u Pora nádoby
XXXVI. Kovář Foka
XXXVII. Tři pravdy osvobozují od smrti
XXXVIII. Dědicové stromu
XXXIX. Jonathas (prsten, zápona a sukno)
XL. Jovinian
XLI. Chráněnec osudu
XLII. Hildegarda
XLIII. Zlatá udice (rybář a pištec)
XLIV. Sňatek Sokratův
XLV. Florentina (ideál krásy)
XLVI. Zvon spravedlnosti (had a žába)
XLVII. Cizoložná lvice
XLVIII. Kanec bez srdce
XLIX. Košile na tři palce
L. Sokol
LI. Chléb za sen
LII. Dítě na vychování
LIII. Rozmluva v žaláři
LIV. Kříž s nápisy
LV. Černý kůň, černý pes, černý sokol, černá trouba
LVI. Zbraně zavěšené
LVII. Nebezpečí pouště
LVIII. Tři kohouti
LIX. Košile cudnosti
LX. Radost bez konce
LXI. Ptáčník a slavík
LXII. Tři otázky
LXIII. Poklad v pařeze
LXIV. Zkouška přátel
LXV. Trouba smrti
LXVI. Sto šilinků slepému
LXVII. Zlaté jablko největšímu bláznu
LXVIII. Drak vypuzen lvem
LXIX. Kozí oko
LXX. Useknutá noha
LXXI. Dioklecián
LXXII. Pastýř a kanec
LXXIII. Pinie
LXXIV. Klíč od domu
LXXV. Poklad ve věži
LXXVI. Věrná straka
LXXVII. Starý muž a mladá žena
LXXVIII. Virgiliova věž s obrazy
LXXIX. Sedm mudrců zachrání město
LXXX. Král mimo palác slepý
LXXXI. Abibas
LXXXII. Dračí ohon (chuďas, had a drak)
LXXXIII. Jednorožec a panny
LXXXIV. Socha s nohama hliněnýma
LXXXV. Nevěra k osvoboditeli
LXXXVI. Rozdělení dědictví
LXXXVII. Pomoc obleženým
LXXXVIII. Nespalné srdce
LXXXIX. Dvojí sukno
XC. Zproštěný had
XCI. Clo z tělesných vad
XCII. Uzdravující obraz Kristův
XCIII. Co jest člověk?
XCIV. Achát
XCV. Svár mezi bratřími
XCVI. Kodros
XCVII. Nebezpečný most
XCVIII. Zázračné studnice
XCIX. Havran hnízdící a popel skelný
C. Sedmero stromů
CI. Skleněné kameny
CII. Kojila matku
CIII. Mramorová brána
CIV. Sirény
CV. Tři blázni
CVI. Pohřbívání ve zbraních
CVII. Nevděčník a Quido
CVIII. Prodej tří moudrostí
CIX. Zlatý hrob s nápisy (pod. č. VII)
CX. Voskový obraz
CXI. Eustachius
CXII. Provazy pokání (pod. č. XIII)

Tille

č. 36. — Tille I, 122: Foka kovář viz Císař a šťastný chudák.

č. 58. — Tille II/2, 379: Draci létající — Z propasti.

č. 51. — Tille II/2, 382: Farář a cikán (dráteník) — Sen o nebi.

č. 63. — Tille II/2, 402: Osud: souzená chudoba.

Literatura

  Oesterley, Hermann: Gesta Romanorum. Berlin 1872.

  Veitz, J.: „Povaha povídek Gesta Romanorum“, Listy filologické 37 (1910), str. 255-272, 369-374, 447-457.

 

Zkratky

Tille

Václav Tille: Soupis českých pohádek I, II/1–2. Praha 1929—1937.

< < < Pohádkosloví

Pohádkosloví