Akademický spolek Slavia

(1873)

Publikované práce

  Pohádky a pověsti našeho lidu. Z národopisných sběrů akademického spolku Slavia. Texty vybral a uspořádal, k vydání připravil, předmluvou, ediční poznámkou, komentářem, slovníčkem, rejstříkem míst a konkordancí s původním vydáním opatřil Karel Dvořák. Lidové umění slovesné. Odeon 1984, s. 368 + (8). — Obsah.

. .

Tille, II/2, 605–610:

Slavia.

Národní pohádky, písně, hry a obyčeje. Vydává literární řečnický spolek Slavia v Praze.

Svazeček 1–3. Praha, Vilímek 1873.

Svazeček 4. Praha, Vilímek 1874.

Řada druhá.

Odd. I. Národní písně. Praha, H. Militký a Novák, hez roku. Národní písně, pohádky, pověsti, pořádá komise pro sbírání písní, pohádek a pověstí atd. (Odbor liter. řeč. spolku Slavia v Praze.)

Odd. II. Národní pohádky a pověsti. Praha, Kolář 1878.

Odd. III. Koledy vánoční. Praha, Vilímek 1878.

Odd. IV./V. Písně slovenské. Praha, Vilímek 1880.

Sbírky prostonárodní. Pořádá pohádková komise lit. řeč. spolku Slavia. Pohádky a pověsti našeho lidu. Praha, Reinwart 1882.

Spolek Slavia udělal obsáhlý program na soustavné sbírání a třídění českého lidového podání, rozesílal návody a shromáždil v několika letech mnoho rozmanité látky. Chtěl ji uveřejnit vědecky roztříděnou, uváděl zapisovatele, vypravěče, místa, ale vážně míněný pokus, jenž stál mnoho úsilné práce, se nezdařil tak, jak si vydavatelé přáli. Materiál byl nespolehlivý, sběralelé neinformovaní, třídění látky se nedařilo, tak vznikla první sbírka, řízená ještě výborem Slavie. Pak převzala starost o vydávání zvláštní komise a dost těžce shledávala nakladatele i odběratele. To co je otištěno, je velmi různorodé a je třeba podrobného přehledu, ahy aspoň částečně bylo možno textů v sbírce obsažených užíti.

(Řada I.) Svazeček 1.

Část první:

I. s. 16. Lebka číše. Pozůstalost Erbenova. (Erben č. 16.)

2. s. 18. Hodná-zlá dívka: Služba.

3. ř. 23. Divá žena ženou člověka. Pozůstalost Erbenova. (Erben č. 17.)

4. s. 26. Stavba kostela v Chuděnicích. Sv. Wolfgang a čert.

Část druhá: Písně, říkadla, Kohoutek a slepička.

(Řada I.) Svazeček 2.

Část první.

1. s. 1. Proč nechodí lidé hned po narození. (Eva.)

2. s. 1. Vznik sedmi hromů.

3. s. 2. Lidský věk (osel. pes, opice).

4. s. 3. Předurčená smrt (v studni).

5. s. 5. Ženich v studni.

6. s. 8. Nebojsa.

7. s. 11. Spící vojsko.

8. s. 13. Strašidlo na hřbitově.

Část druhá: Písně, hry, říkadla.

(Řada první.) Svazeček 3.

1. s. 33. Vznik koně (za Adama) z čerta. Totéž Soukal č. 1. s. 51.

- 606 -

2. s. 4. Hastrman: Pozůstalost Erbenova. Erben č. 19., b) Hastrmanova kmotra, c) vyřídit od hastrmana pozdravení, d) pentličky, e) useknutý prst, t) šije boty a j.

3. s. 10. Podvržená nevěsta.

4. s. 15. Sedm havranů.

5. s. 19. Silák slouží.

6. s 23. Vasilisa.

7. s. 25. Čert ve mlýně.

8. s. 26. Stavba kostela.

Část druhá: Dětské pohádky bez konce, modlitby, hry, posměšky. hádanky, písně.

Část třetí: Zvyky, pořekadla, pověry.

s. 82. Sněm čarodějnic (koček).

s. 84. Hadí koruna.

(Řada 1.) Svazeček 4.

Část první.

1. s. 3. Adamovy děti (bohatí, chudí).

2. s. 3. Stvoření zvířat.

3. s. 4. Kristus — Petr: Včely.

4. s. 5. Žito se červená Abelovou krví.

5. s. 5. Čekanka.

6. s. 6. Tom-tit-tot.

7. s. 8. Myší kožíšek.

8. s. 14. Kouzelné dary, kyj. Totéž Soukal č. 4.

9., 10. s. 17. Hloupý Honza.

11. s. 22. Silák slouží.

12. s. 25. Domnělý hadač. Pozůstalost Erbenova. Erben č. 18.

Část druhá: Písně, hry, říkadla.

Řada II. Oddělení první: Národní písně.

Řada II. Oddělení druhé: Pohádky.

1. Dívky — ptáci. "F. J. Zbraslavský" prý "z okolí Zbraslavského".

Opsáno z Menšíka č. 80. s. 283.

2. s. 7. "O vodní růži". Předěláno z povídky J. K. Tyla v Květech 1836 č. 3. s. 18.

3. s. 13. Krásná a zvíře.

4. Královna macecha dá zavést Slavěnku do lesa, žlutý ptáček poručí medvědům s korunkami a trpaslíkům, aby se o ni starali. Král se vrací z války. Slavěnka políbí jednoho medvěda, medvěd se změní v králevice, trpaslíci ve dvořany. Svatba, macecha v lese sežrána divou zvěří.

5. Čarodějův učeň.

6. s. 26. Ptáček štěstí.

7. Sv. Ondřej vonné srdce.

8. s. 30. Věrný přítel.

- 607 -

9. s. 38. Matrádéví.

10., 11. s. 43. Parisade.

12. s. 45. Pout do Říma.

13. s. 48. Dar zakletého hada.

14. s. 51. Mnoho bratří — mnoho sester.

15. s. 53. Kouzelné dary — pytel.

16. s. 56. Záhoř.

17, s. 60. Pán dává žebrákům tahat bankovky z knihy. Švec vytáhne desítku, pán mu ukáže v knize samé stovky a tisícovky, jen jednu desítku ještě. Mlynář se dá pánovi oznámit jako bratr od Adama. Dostane groš.

18. s. 62. Kouzelné dary: Pytel.

19. s. 64. Ad Holič straší.

20. s. 65. Ženich upír.

21. s, 68. Nebojsa.

22. s. 70. Na křižovatce straší chlap, pes, vichr.

23. s. 71. V močálu u města sídlí drak, denně tam jde orat mladík, v poledne se ztratí. Dojde na prince. Chudý švec orá místo něho, tři holubice mu poradí, aby se nedotkl pytle vdolků, které mu drak v poledne nabídne. Drak se propadne, z močálu je louka, holubice-princezny ze zámku tři dny a noci na západ jsou vysvobozeny. V pytli vdolků jsou dukáty a diamanty.

25. s. 76. Kamének, který má čížek v srdci, činí neviditelným. Švec s tím kaménkem rozhází hostinu na faře, opije se, kamének mu vypadne z úst, je zavřen.

26. s. 77. Ženina láska (smrt).

27. s. 78. Hastrman dobytče.

28. s. 80. „Všechno jí!“

29. s. 81. Kocourkov: Mají raka za krejčího, jdou ho utopit.

30. s. 83. Princezna Nezasmálka.

31. s. 86. Lék otci: Spící princezna.

32. s. 88. Pari Banu.

33. s. 91. Sázka o nos (zaječí pastva a j.).

34. s. 92. Sázka o nos ("zuruk!").

35. s. 95. Neznámý vítěz — závody.

36. s. 98. Sázka o nos.

Řada II. Oddělení druhé: Pověsti.

s. 105. Proroctví slepého mládence.

1.–9. s. 106–112. Spící vojsko. Arnošt Kraus dokázal, že č. 1., 2., 3., 6., 7. jsou překlady ze sbírek: Grohmann, Sagen aus Böhmen.

10.–12. s. 113/4. Sv. Prokop: chodí po vodě, oře čerty.

13. s. 114. Původ znaku Psahlavců.

14. s. 115. Rýhy od husitských vozů.

15. s. 115. Původ Lichtensteinů (prodej "světlokamu" králi).

- 608 -

16. s. 117. V Nedělištském zámku straší.

17. s. 119. Stavba kostela.

18. s. 119. Strašidla.

19. s. 120. V sklepě na Orlíku straší.

20. s. 121. Kaple od Soběslava na Řípu.

21. s. 121. Zlaté tele v studni.

22. s. 122. P. Maria chrání duši pláštěm.

23. s. 122. Čertova stavba u Vražkova pod Řípem.

24. s. 123. Zlý správce straší.

25. s. 124. Čert orá babou.

26. s. 125. Čert z Čertovy díry u Vedrovic vyhnán mlynářem, jenž řekne, že chce mlýnský kámen.

27. s. 127. Zaklínací kniha.

28. s. 127. Čertovy stopy.

29. s. 128. Kouzelník vysuší jezero.

30.–32. s. 129–130. Hastrman.

33. s. 131. Poklady.

24. s. 132. P. Maria ukáže děvčátku poklad, vichřice děvče odnese, když poklad prozradí.

35.–37. s. 134/5. Poklad marně dobývaný.

38. s. 137. Hejkal.

39. s. 138. Horní duch.

40. s. 136. Zkamenělý bratr.

41. s. Kristus — Petr: Baba.

42. s. 140. Sněm koček.

43. s. 141. Myslivecké čáry: vražda na dálku.

44. s. 143. Podhozenec.

45. s. 145. Plivník.

Řada II. Oddělení třetí: Koledy vánoční.

Oddělení čtvrté a páté: Písně slovenské.

Slavia 1882.

1. Modrovous (zlomek).

2. Vlk sežere děti, babička jej rozpáře.

3. Hodná — zlá dívka: Služba.

4. Koza odratá.

5. Lež o nebi.

6. Roman — Eman.

7. Hodná — zlá dívka: hlídka.

8. Vražda prozrazená písní.

9. Zlatovlásek.

10. Létací přístroj.

11. Paleček.

12. Rhampsinitův poklad.

13. Rytíř dá synovi klíč od zakázané komnaty ve věži, kde je deset podo-

- 609 -

bizen princezen, které oživnou. Hochův děd je unesl matce, která jím pohrdla. Hoch si vezme nejmladší.

14. Pari Banu.

15. Zámek pokušení: Muž hledá zmizelou ženu.

16. Sedlák prodá králi vyoraný kámen, který svítí, jezdí zpupně šesti jeleny, je odsouzen přinést od Sibyly prsten. V hospodě vykoupí tělo dlužníka, jenž byl pro dluhy za živa pověšen do komína, pochová je. Mrtvý se mu cestou zjeví a radí: U zámku Sibyly zavolat, aby mu hodila klíče, mrtvý mu je vynese z vřelé vody, do které je Sibyla hodí. V zámku bude Sibyla chtít, aby ji vískal, a usne. Má jí nasypat na hlavu kaše, nechat kuřátko zobat kaši, vzít prsten a prchnout.

17. Kouzelné dary — pytel.

18. Alexander a Ludvík (Vaticinium).

19. Princezna Nesyta.

20. Z Berounska. Totéž Soukal č. 9.: Tři princové po tři léta jeden po druhém hlídají tři noci tři hedvábné louky, louky jsou ráno rozváleny. Starší bratří ztratí hlavu, nejmladší pochová na louce mrtvolu starce, které si bratří nevšimli, stařec se mu zjeví, dá mu kámen, aby jím zahnal vraníka, jenž louky rozvaluje. Z koně je ztracená princezna — byla zakleta odmítnutým nápadníkem. Bratři oživnou, nejmladší dostane princeznu.

21. Neznámý vítěz jízda na vrch. Totéž Popelka 1883. s. 46.

22. Domnělý hrdina.

23. Bazalka.

24. Dar hadího krále.

25. Podvržená nevěsta.

26. a)—i). Hastrman, (f) Hastrman ve mlýně, i) opsáno z Květů 1834. s. 50, povídka J. K. Tyla (ač V. J. Dušek tvrdí, že je text z jižních Čech).

27. Můra a strašidla.

28. Světýlka.

29. Strašidla. Zlý pán (vrchní, mnich) po smrti straší.

s. 94. Fext.

Strašidlo na hřbitově, přízraky.

s. 98. Švanda.

s. 100. Zaklínací kniha; čertova stavba.

30. Čerti ve skalách u Votic: Totéž Václavek—Soukal I., č. 43. s. 115.

s. 102. Poklad hlídaný býkem. Totéž Václ.—Soukal I., č. 30 s. 102.

Dál poklady marně dobývané. Poklad v zahozeném klobouku (v botě).

31. Buben — vznik nehtů (Adam a Eva!) — poklad — dvě zkamenělé dívky (Trosky!) — obsah písně o zazděné paní — vražda dívky, jež má v copech peníze, — kříž na místě, kde strašilo, — výklady míst-

- 610 -

ních jmen — Pavlovští zachrání les, protože umějí německy i latinsky — kýchající duch spasen — svátek sv. Filipa — dvě Slovenky nesou střídavě soudek pálenky na trh koupený na úvěr od žida, prodávají cestou jedna druhé za groš hlt, až je soudek prázdný.


Zkratky

Tille

Václav Tille: Soupis českých pohádek I, II/1–2. Praha 1929—1937.

< < < Pohádkosloví

 

TOPlist