Chronologie
pohádek

 

14. stol.

Klaret neboli Claretus de Solencia (vlastním jménem Bartoloměj z Chlumce) ve dvou svých rukopisných dílech, Astronomiáři a Exempláři, dochovává nejstarší stručné záznamy pohádkových motivů na našem uzemí. V Astronomiáři se objevuje zárodek pohádky O dvanácti měsíčkách.

1550

V Benátkách vychází první část díla Giovanna Francesca Straparoly Le piacevoli notti (Líbezné noci). Druhá část vychází roku 1553. Mnohé příběhy jsou v podstatě rozvinuté a propracované pohádky se vším všudy. Kniha byla zprvu cenzurována a od roku 1604 až do roku 1966 byla zařazena do vatikánského seznamu zakázaných knih (Index librorum prohibitorum).

1634

Neapolský knikupec Salvatore Scarrano vydává v neapolitánštině (nebo také napulitánštině) první sešitek s názvem Lo Cunto deli cunti overo lo trattenemiento de' peccerille (Pohádka pohádek aneb zábavy dětinské) (1634—1636) z pozůstalosti Giambattisty Basileho († 1632). Teprve ve čtvrtém vydání z roku 1674 se na titulním listu poprvé objevuje název Pentameron.

1697

Charles Perrault vydává pod jménem svého syna Pierra Darmancoura sbírku osmi pohádek Histoires ou Contes du temps passé. Contes de ma mère l'Oye (Příběhy a vyprávění z minulých dob. Pohádky mé matky Husy). Červená Karkulka, Popelka, Paleček a Kocour v botách triumfálně vyrazili do knižního světa.

Hraběnka d'Aulnoy vydává ve čtyřech svazcích Les Contes des fées (Vyprávění o vílách / Pohádky) (s vročením 1698).

1704

V Paříži začínají vycházet ve dvanácti dílech Les mille et une nuit, contes arabes (Tisíc a jedna noc, arabská vyprávění) ve volném překladu Antoine Gallanda.

1795

Krameriova expedice tiskne Arabské pohádky.

1798

V Praze a Vídni u Schönfelda vycházejí Sagen der böhmischen Vorzeit aus einigen Gegenden alter Schlösser und Dörfer (Pověsti českého dávnověku z několika končin starých zámků a vsí). Další vydání z roku 1808 se dostalo do rukou Jacoba Grimma, kterého zaujala pohádka „Zlatá kachna“ (Die goldene Ente).

1812

Bratří Jacob a Wilhelm Grimmové vydávají v letech 1812 až 1815 ve dvou dílech Kinder- und Hausmärchen (Pohádky pro děti a pro domov). Konečná podoba zahrnující 210 pohádek a pověstí vyšla až roku 1857.

1819

Wolfgang Adolf Gerle vydává Volksmärchen der Böhmen (Lidové pohádky Čech).

1821

Vuk Stefanović Karadžić vydává Narodne srpske pripovijetke (Srbské národní pohádky) a v rozšířené podobě roku 1853 jako Srpske narodne pripovijetke (Srbské národní pohádky). Posmrtně, v roce 1870, vycházejí pohádky i s četnými dalšími texty nalezenými v pozůstalosti.

1835

Vychází první sešitek Eventyr fortalte for børn (Pohádky vyprávěné dětem) Hanse Christiana Andersena.

1838

Jakub Malý vydává Národní české pohádky a pověsti. Do roku 1876 vyšla postupně další tři všelijak rozmnožená vydání.

1841

Peter Christen Asbjørsen a Jørgen Moe prvním sešitem vydávají Norske Folkeeventyr (Norské národní pohádky) (1841—1844).

1844

V České včele vycházejí dvě pohádky zpracované Karlem Jaromírem Erbenem — „O třech přadlenách“ a „Dobře tak, že je smrt na světě “. K soubornému vydání vlastních českých pohádek se Erben přes několik slibných náběhů nakonec nedostal.

Božena Němcová tiskne v České včele po návratu ze Slovenska tři pověsti — „Silný Ctibor“, „Devět křížů“ a „Rousín“ (Rozkoš).

1845

U nakladatele Pospíšila v Praze vycházejí první sešitky Národních báchorek a pověstí od Boženy Němcové. Poslední sedmý sešit vychází na sklonku roku 1847. Druhé vydání ve čtrnácti sešitech je z let 1854—1855.

Ve Znojmě vycházejí Národní báchorky Matěje Mikšíčka.

1854

Beneš Metod Kulda v Brně vydává ve dvou dílech Pohádky a pověsti národu Moravského (Moravské národní pohádky a pověsti z okolí Rožnovského a Moravské národní pohádky a pověsti z okolí Jemnického, 1856). Sbírka vychází znova v letech 1874—1875.

1855

Začínají vycházet Народные русские сказки (Ruské národní pohádky) Alexandra Nikolajeviče Afanasjeva. Do roku 1863 vyšlo v osmi svazcích 579 pohádek.

1856

Pod šifrou J. K. z Radostova začínají ve dvanácti sešitech vycházet Národní pohádky (1856—1858). Postupně do roku 1918 vyšlo šest různě upravovaných vydání.

1857

U pražského kněhkupce Josefa Šálka začínají vycházet Slovenské pohádky a pověsti od Boženy Němcové, do následujícího roku 1858 vyšlo deset svazků.

1858

August Horislav Škultéty a Pavel Dobšinský v Rožňavě začínají vydávat Slovenské povesti. Kniha Prvá. Povesti prastarých báječných časov.

1859

Josef Pečírka patrně z německé předlohy překládá a vlastním nákladem v Praze vydává v šesti knihách Tisíc a jednu noc. Arabské a perské pohádky (1859—1862).

1873

Literární řečnický spolek Slavia v Praze vydává první svazeček sbírky Národní pohádky, písně, hry a obyčeje. Poslední svazeček vychází roku 1882.

1880

Pavol Dobšinský v Turčianskom sv. Martině vydává v osmi sešitech Prostonárodnie slovenské povesti (1880—1883).

1888

Václav Tille sbírá na moravském Valašsku „lidové podání“. V roce 1901 je otiskuje i s komentáři v sedmém svazku Národopisného sborníku českoslovanského.

1889

Vycházejí cikánsko-české pohádky pátera Josefa Ješiny.

1905

Péčí Václava Tilleho vycházejí Erbenovy České pohádky sebrané takto knižně zcela poprvé.

1910

Antti Aarne, finský národopisec, vydává Verzeichnis der Märchentypen (Seznam pohádkových typů) — jedná se o převratnou a navěky nedokonalou „periodickou tabulku pohádkových prvků“. Americký folklorista Stith Thompson dílo při překladu do angličtiny v roce 1926 značně rozšířil a roku 1961 znova upravil se ztrojnásobeným počtem odkazů, příkladů a upřesnění. Toto vydání rozsáhle propracoval a opět zhruba ztrojnásbil (nebo zesedmeronásobil?) Hans-Jörg Uther (2004).

1913

Jiří Polívka byl jako odborník na slovanské literatury a lidovou slovesnost přizván Johannesem Boltem ke komentáři pohádek bratří Grimmů, který vycházel v Lipsku v letech 1913—1932: Anmerkungen zu den Kinder- und Hausmärchen der Brüder Grimm.

1923

Matica slovenská začíná v Turčianskom sv. Martine vydávat pětidílný Súpis slovenských rozprávok (1923—1931) Jiřího Polívky.

1928

Vladimir Propp v Leningradě vydává rozsáhlou strukturalistickou studii Морфология сказки (Morfologie pohádky, česky 1999). Propp svou prací vytváří nezbytný pendant k Aarneho katalogu.

Felixi Tauerovi začíná v Aventinu vycházet Kniha tisíce a jedné noci v úplném překladu z arabštiny podle kalkutského vydání Macnaghtenova z let 1839—1842 se zřením k tisku búlackému z r. 1279 h. V roce 1934 je vydávání přerušeno prvním sešitem sedmého svazku. Nakonec vyjde upravený překlad kompletně v osmi dílech až v letech 1958—1963. Třetí pětidílné vydání z let 1973—1975 je upraveno a rozšířeno o pohádky z nevydaného rukopisu.

1929

Václav Tille vydává v letech 1929—1937 ve třech svazcích Soupis českých pohádek.

1930

Ve 30. letech probíhá velká sběratelská akce lidové slovesnosti na Slovensku a na Moravě pod vedením profesora Franka Wollmana. Slovenské materiály byly v letech 1993—2004 vydány v Bratislavě ve třech svazcích a s rozsáhlým komentářem Viery Gašparíkové (Slovenské ľudové rozprávky). Česká čast sběru byla někam zašantročena.

1932

Stith Thompson vydává šestidílný motivický rejstřík lidové slovesnosti — Motif-index of folk-literature. A classification of narrative elements in folk-tales, ballads, myths, fables, mediaeval romances, exempla, fabliaux, jest-books, and local legends (1932—1936). V letech 1955—1958 vychází upravené a rozšířené vydání.

1939

Josef Lada vypravuje a kresbami doprovází Pohádky naruby.

1940

Jiří Horák vydává v „době nesvobody“ výbor pohádek Český Honza s ilustracemi Josefa Lady. Vyšel v průběhu sedmdesáti let v 17. vydáních s přibližným nákladem přes půl milionu výtisků!

1944

Jiří Horák vydává další výbor České pohádky. Stovka pohádek pro velké i malé s ilustracemi Jiřího Trnky. Výbor vychází opět v roce 1958 s titulem Čarodějná mošna. České pohádky (s vypuštěním 36 textů).

1946

Josef Lada napsal a ilustroval Nezbedné pohádky.

1947

Jiří Marek vydává Veselé pohádky vzhůru nohama.

1955

Vychází druhý svazek edice Lidové umění slovesné České národní pohádky, který je vydáván k 85. výročí smrti Karla Jaromíra Erbena a k 50. výročí prvního knižního vydání jeho českých pohádek. Edice, kterou léta řídil Rudolf Lužík, zanikla v roce 1990.

1958

V edici Pohádky národů vychází první svazek Čarodějná mošna. České pohádky. Poslední svazek edice vychází v roce 1970.

Edice Z pohádky do pohádky vychází s desetiletým přerušením až do roku 1992.

V letech 1958 až 1991 vychází v edici Korálky 176 pohádkových sešitů.

1960

V Knižnici teorie dětské literatury vychází jako devátý svazek sborník statí a článků O pohádkách (uspořádal Jan Červenka).

1961

Časopis Mateřídouška zahajuje vlastní Knihovničku Mateřídoušky (1961—1971), kam kromě osvědčených autorů pro děti přispějí i Bohumil Hrabal, Ivan Vyskočil nebo Karel Pecka.

1969

V letech 1969—1989 vycházejí Pohádkové lístečky, celkem vyšlo 545 sešitků.

1972

Pohádky naruby Ludmily Lojdové vycházejí v edici Pírko ptáka Ohniváka.

1973

Milena Hübschmannová v Čechách a na Slovensku sesbírala a přeložila Romské pohádky.

1982

Lhářské pohádky Oldřicha Sirovátky vycházejí v edici Korálky.

2015

Z rukopisných sběrů spolupracovníků Karla Jaromíra Erbena vychází poprvé — polozapomenutý více než 150 let v zaprášených archivních deskách — výbor pohádek a pověstí Černá nevěsta.

 

Arabské pohádky 1795 Arabské pohádky
vydané Krameriem v roce 1795


Soupis českých pohádek

Soupis českých pohádek Václava Tilleho, první svazek z roku 1929


Český Honza

Český Honza z roku 1940, pohádky vyprávěné Jiřím Horákem a ilustrované Josefem Ladou


České pohádky

České pohádky z roku 1944 vyprávěné Jiřím Horákem a ilustrované Jiřím Trnkou


Humorky

Lidové humorky Josefa Štefana Kubína z roku 1948


Cikánské pohádky

Cikánské pohádky z roku 1959 vyprávěné Marií Voříškovou a ilustrované Františkem Skálou seniorissimem


Prameny

Antti Aarne: Übersicht der Märchenliteratur. Folklore Fellows' Communications No. 14. Hamina, Suomalaisen Tiedeakatemian Kustantama 1914. — Online: Wikisource.

Zbyněk Andrš: „Česko-moravské nářečí romštiny v tištěných pramenech 19. století: povaha a geneze textů, pohnutky k jejich vydávání a biografické poznámky k autorům“, Český lid 100/4, 2013, s. 469-479.

Jaromír Jech: „Česká pohádka a bratři Grimmové“, Národopisné aktuality 1988, č. 3, s. 155-158.

Božená Němcová (1820—1862) — Bibliografie.

Marta Šrámková: Česká prozaická folkloristika v letech 1945—2000 (přehled, vývoj, témata, bibliografie). Praha, Etnologický ústav AV ČR, 2008.

 


 

 

 

< < < Pohádkosloví